Polityka prywatności

Niniejszy dokument obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Firma SPE Global Solutions, zarządzająca serwisem internetowym Nexo-it.eu, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:  

SPE Global Solutions, www.spe-tec.com, my, nasze – SPE Global Solutions z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

Serwis – strona internetowa Nexo-it.eu.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie (dalej także „Kupujący”).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin –  Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Nexo-it.eu.

Towar – materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja).

Usługa (Usługi) – Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Nexo, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Zamówienie na licencje – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z SPE Global Solutions o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Serwisu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana.

Zapytanie o ofertę – złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także niezbędne do kontaktu dane Klienta, wskazane w formularzu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług serwisu internetowego jest firma SPE Global Solutions Szymon Zdrojewski  z siedzibą w Toruniu, 87-100 przy ul. Włocławskiej 167, NIP 8792443897, REGON 340163641, reprezentowana przez Właściciela – Szymona Zdrojewskiego, adres email do korespondencji: s.zdrojewski@spe-global.com.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej? 

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników naszego serwisu internetowego przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

3.1Usługi pozwalające na komunikację z obsługą Serwisu Internetowego

Rodzaje usług. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług takich jak:

 1. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi,
 2. wyświetlanie reklam.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych stron w serwisie, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.2. Statystyka korzystania z poszczególnych podstron Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta, zanim zostanie wysłane. W celu realizacji umowy sklep internetowy Senetic.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane dla podmiotów takich jak:

4.1. Dostawcy usług 

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach będziemy przechowywać przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Państwa dane osobowe związane z realizacją Zamówień oraz Zamówień na licencje za pośrednictwem naszego Serwisu są przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa np. prawa podatkowego. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane zostaną zanonimizowane.

Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail lub/i imię i nazwisko w przypadku złożenia zapytania, które nie będzie miało konsekwencji w postaci zamówienia będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy niżej.

6. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@spe-global.com.

6.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

6.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych produktów i usług w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

6.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:

 1. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
 4. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:

 1. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych –wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7dni;
 2. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;
 3. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowaniaczy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.

6.5. Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

6.6. Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

6.7. Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

6.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 60 dni informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

6.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników sklepu internetowego oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

8. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na głównych stronach sklepu internetowego, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

9. Ciasteczka

Jeśli skorzystasz w naszej witrynie z formularza kontaktowego, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych zapytań powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

9.1. Rodzaje wykorzystywanych cookies 

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 1. Zewzględu na cykl życia:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 1. Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookiesdzielimy na:
 • Własne – ustawiane przez serwery internetowe naszego serwisu.
 • Osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz serwis.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

9.2. Wykorzystanie plików cookies 

9.2.1. Świadczenie żądanych przez Państwa usług (niezbędne pliki cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Państwu wysłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu wpisywania Państwa danych.

9.2.2. Optymalizacja korzystania ze Serwisu (niezbędne i analityczne cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Państwu wygody korzystania z Serwisu, w tym ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookies). Używamy plików cookies także, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Państwa preferencji.

9.2.3. Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies) 

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwiu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

9.2.4. Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies) 

Używamy własnych plików cookies w celu Państwa identyfikacji na potrzeby analizy aktywności w Serwisie, określenia jakie czynności były podejmowane na stronach Serwisu. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej dopasować rekomendowane produkty i usługi oraz komunikaty marketingowe do Państwa preferencji i zainteresowań.

9.2.5. Wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji (reklamowe cookies)

Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi, jeśli wcześniej odwiedzali Państwo nasz Serwis. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedzili Państwo nasz Serwis i jakie aktywności były w nim wykonywane. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu wysyłania Państwu powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push).

9.3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

10. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.